<

Ang Dios
Adunay Maayong Balita
Alang Kanimo!
Ikaw Makaangkon sa
KINABUHI NGA WALAY KATAPUSAN!


Ang maayong balita nagkahulugan kini nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, nga siya gilubong, nga nabanhaw human ang tulo ka adlaw.

“.. ang maayong balita ni Kristo: Kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatoo..” (Roma 1:16).

“.. paghinulsol kamo, ug tuohi ang maayong balita” (Markos 1:15).

PASIUNA:
Ang Dios nagpadala sa iyang bugtong Anak, si Kristo Hesus, dinhi sa kalibutan aron sa pag-antus, pag-ula sa Iyang dugo ug namatay alang sa atong mga sala. Siya matinguhaon aron mahimong halad o sakripisyo ngadto sa Dios alang sa atong mga sala.
"Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga Anak, aron si bisan kinsa nga nagatoo diha kaniya dili malaglag, apan aduna nay kinabuhing walay katapusan” (Juan 3:16).

Si Hesus mianhi sa kalibutan diha sa unod, ingon nga sama sa ato, apan walay sala. Siya natawo sa usa ka birhin pinaagi sa gahum sa Balaang Espirito. Siya gayod tinuod nga Dios ( ang Anak ) ug siya usab tawo. Si Hesus pinasahi ug hingpit nga Dios-Tawo.
"Apan sa diha nga ang hingpit nga panahon miabot, ang Dios mipadala sa iyang Anak, gibuhat diha sa usa ka babaye, gibuhat ilalum sa balaod” (Galacia 4:4).

“ … ug diha Kaniya walay sala” (1 Juan 3:5).
Si Hesus mipuyo sa kinabuhi nga walay sala.

Ang Maayong Balita ni Hesus Kristo mao nga, "..si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan; Ug nga siya gilubong, ug siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa mga kasulatan: Ug nga Siya nakit-an…" (1 Corinto 15: 3-5).

Tungod sa Maayong Balita ni Kristo Hesus, ang mga makasasala ingon kanimo ug kanako mamaluwas ug mahatagan sa kinabuhi nga walay katapusan.

I. SI HESUS NAMATAY ALANG KANIMO.
“… Siya pinaagi sa grasya sa Dios kinahanglan makatilaw ug kamatayon alang sa matag tawo” (Hebreohanon 2:9).

“ Ug Siya mao ang halad pasig-uli sa atong mga sala: ug dili alang sa atoa lamang, apan alang usab sa mga sala sa tibuok kalibutan” ( I Juan 2:2).

Si Hesus mipaagay sa iyang hamiling dugo alang kanimo. Ikaw mahimong matubos "… pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo, nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daut ug walay mantsa:" (I Pedro 1:19).

"Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato, nga, samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato" (Roma 5:8).

II. SI HESUS GILUBONG
“Unya gikuha nila ang lawas ni Hesus, ug gibugkosan kinig mga panapton nga lino uban ang mga panakot, sumala sa batasan sa mga Judeo sa paglubong. Karon sa dapit diin siya gilansang sa krus dihay usa ka tanaman; ug diha sa tanaman ang usa ka bag-o nga lubnganan, nga wala pa gayud kalubngi. Busa didto gipahiluna nila si Hesus…” (Juan 19:40-42).

III. SI HESUS MABUHI PAG-USAB SA IKATULO KA ADLAW.
“Nga naga-ingon, Ang Anak sa tawo kinahanglan nga igatugyan ngadto sa mga kamot sa makasasala nga mga tawo, ug ilansang sa krus, ug sa ikatulo nga adlaw mabuhi pag-usab”(Lukas 24:7).

“… karong adlawa ang ikatulo ka adlaw sukad kining mga butanga nahitabo. … Ug samtang sila sa ingon misulti, si Hesus mismo mitindog diha sa taliwala nila, ug nagaingon ngadto kanila, and kalinaw maanaa kaninyo. Apan sila nangalisang ug nangahadlok, ug nagdahum nga sila nakakita ug usa ka espiritu. Ug siya miingon ngadto kanila, Ngano nga kamo nasamok? Ug ngano nga ang mga kabalaka miabot sa inyong mga kasingkasing? Tan-awa ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil, nga kini mao ako mismo: guniti ako, ug tan-awa; kay ang espirito walay unod ug mga bukog, sama sa inyong nakita kanako nga aduna. Ug sa diha nga Siya nagapamulong sa ingon, Siya mipakita kanila sa iyang mga kamot ug sa Iyang mga tiil” (Lukas 24:21, 36-40).

“… kinsa ilang gipatay ug gibitay sa kahoy: Kaniya ang Dios mibanhaw sa ikatulo ka adlaw, ug mipakita kaniya sa dayag; Dili ngadto sa tanang tawo, apan ngadto sa mga saksi nga pinili kaniadto sa Dios, bisan nganhi kanamo, kinsa mikaon ug miinom uban Kaniya human nga siya mibangon gikan sa mga patay” (Buhat 10:39-41).

Si Hesus miingon, “ Ako mao Siya nga buhi, ug namatay; ug tan-awa, ako buhi sa kahangturan, Amen; ug nagabaton sa mga yawe sa impyerno ug sa kamatayon” (Pagpadayag 1:18).

Si Hesus miingon, “… Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi: siya nga nagatoo kanako, bisan siya patay pa, apan siya mabuhi: Ug si bisan kinsa nga nagakinabuhi ug nagatoo kanako dili gayod mamatay. Nagtoo ba ikaw niini? (Juan 11:25, 26).


UNSAY AKONG BUHATON ARON MALUWAS?

Ang kinabuhing dayon gasa gikan sa Ginoo nga kinahanglan angkonon sa tawo aron kana nga tawo maluwas ug makapanag-iya sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug kinahanglan gayud kini nga maangkon sa pagkaagi nga ang pulong sa Ginoo nagatudlo kanato mahitungod niini.

I. Pamalandonga ug sabta nga ikaw sad-an sa sala batok sa Dios.
And Dios naga-ingon nga kitang tanan makasasala.
“Ingon sa nahisulat, Walay matarung, wala, bisan usa:" (Roma 3:10).
“Kay ang tanan nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Dios;” (Roma 3:23).

II. Paghinulsol ngadto sa Dios.
(Talikod; himoa ang pagkausab sa hunahuna ug kasingkasing mahitungod sa sala ug sa Dios.) Talikod gikan sa tinguha sa sala ug pagkadili matinoohon ug ngadto sa pagkamatarung ug ngadto sa Dios, Si Hesus miingon, “ Ako mag-ingon kaninyo, Dili: apan, gawas kon kamo maghinulsol kamong tanan usab mangalaglag” (Lukas 13:3).

III. Salig, too kang Hesus Kristo.
Pinaagi sa pagtoo, toohi ang maayong balita ni Hesus Kristo. “…Too ni Ginoong Hesus Kristo, ug ikaw maluwas…" (Buhat 16:31).

Sa imong kasingkasing kinahanglan anaa ang, “… paghinulsol ngadto sa Dios, ug pagtoo ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo” (Buhat 20:21).

"Nga kon imo isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus, ug magatoo diha sa imong kasingkasing nga ang Dios mibanhaw Kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas” (Roma 10:9).

IV. Pag-ampo ug hangyoa ang Ginoo nga mopasaylo sa imong mga kasal-anan ug moluwas kanimo.
“Kay bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas”(Roma 10:13).

“Oh, Dios pagmaloloy-on nganhi kanako nga usa ka makasasala” (Lukas 18:13).

Si Hesus lamang ang bugtong dalan ngadto sa Dios ug ngadto sa langit. “Si Hesus miingon ngadto kaniya, Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi: walay tawo nga nagaadto sa Amahan, apan pinaagi kanako” (Juan 14:6).

Karong adlawa, dawata si Hesus ingon nga imong Dios ug personal nga manluluwas, pinaagi sa iyang grasya, siya mohatag kanimo sa iyang gasa nga kinabuhing walay katapusan.

[Translation of our gospel tract into Cebuano was done by Missionary Pastor Joseph S. Anquillano.]


HOME PAGE