Ang Paagi sa Dios sa Kaluwasan

A Ministry of Rose Lawn Missionary Baptist Church Tulsa, OK U.S.A. Compiled by an A.B.A. Missionary in the Philippines.

*Hinumdumi nga ikay makasasala.

A.  Ecclesiastes 7:20 - Sa pagkatinuod walay tawo nga matarung ibabaw sa yuta nga nagabuhat ug maayo, ug wala magpakasala.

B. Roma 3:23 - Ang tanan nagpakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios.

C. Hebrohanon 9:27 - Ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tawo ang pagkamatay sa makausa, ug tapus niini, ang paghukom.

*Ang Dios gusto nga maluwas ka.

II Pedro 3:9 - Ang Dios dili maglangan mahitungud sa iyang saad ingon sa paglangan nga gihunahuna sa uban, apan sya mapailubon kaninyo, sanglit dili buot nga may usa nga mawala kondili ang tanan makadangat sa paghinolsol.

*Ang Dios nahigugma kanimo.

Roma 5:8 - Apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato nga sa makasasala pa kita si Cristo nagpakamatay alang kanato.

*Unsa man ang buhaton mo aron maluwas ka?

A.  Dawata nga ikaw makasasala.

Roma 3:10 - Ingon sa nahisulat na, walay bisan kinsa nga matarung wala bisan usa lamang.

B. Tuohi nga si Cristo maoy nagpuli sa imong silot didto sa cross.

II Corinto 5:21 - Sya nga wala makaila ug sala, gipakasad - an tungod kanato, aron kita diha kaniya mahimong matarung sa Dios.

C. Kinahanglan maghinolsol ka. Ang paghinolsol, mao ang pagbiya sa sala ug mosunod sa Dios.

Mga Buhat 17:30 - Busa gisayloan sa Dios, ang panahon sa kaburong, apan karon sya nagsugo sa tanan tawo bisan diin sa paghinolsol.

*Unsa man ang mag butang nga hinolsolan?

A.  I Corinto 6:9,10 - Wala ba kamo mahibalo nga ang dili matarung dili makapanunud sa gingharian sa Dios? dilli kamo palimbong, bisan ang mga makihilawason, mga magsisimbag mga dios dios, mananapaw, mga bayot, kawatan masinahon, mga palahubog, mapanamastamason, malupigon, sila dili makasulod sa gingharian sa langit.

B.  Hangyoa ang Dios pinaagi sa pagampo nga kinasingkasing.

Lucas 18:13 - O Dios maluoy ka kanako nga makasasala.

          -Magampo ka sama niini.

Ginoong Dios maluoy ka kanako nga makasasala, dili ako makaluwas sa akong kaugalingon gikan sa silot sa akong mga sala, ug karon dapiton ko ikaw sa pagsulod sa akong kasingkasing ug himoon nako ikaw nga akong Ginoo ug manluluwas. sa ngalan ni Jesus Cristo, Amen.

*Saad sa Dios kanimo, maluwas ka.

A.  Marcos 16:16 - Ang motoo ug magpabautismo, maluwas.  Apan ang dili motoo, pagahukman sa silot.

B.  Juan 5:24 - Ang nagpatalinghug sa akong pulong ug nagtoo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhing dayon, sya dili na pagahukman sa silot, hinonoa, miagi na sya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.

*Kanus - a nato madawat ang kaluwasan?

Karon samtang buhi pa kita.

II Corinto 6:2 - Karon ang adlaw sa kaluwasan.